Pontony, silniki zaburtowe, echosondy - Pontonik.pl

Nasza oferta

Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego pontonik.pl - Konsumencie możesz go zapisać na
dysku lub 
wydrukować

 

Regulamin
sklepu internetowego  pontonik.pl

§
1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.
Sklep internetowy Sklep internetowy pontonik.pl prowadzony
jest przez Wild Lake Group PM sp. z o.o. wpisaną/wpisanego do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w Szczecinie pod
numerem KRS 0000436636, nr NIP
955-222-32-86

2.
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów
sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
DEFINICJE

1.
Konsument
Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą
w ramach sklepu

Sklep
internetowy pontonik.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jego działalnością 
gospodarczą
lub zawodową

2.
Przedsiębiorca -
Wild Lake Group PM sp. z o.o., z siedzibą: Niklowa 12 a,c 70-747
Szczecin

wpisaną/wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w Szczecinie pod

numerem
KRS 0000436636, o kapitale zakładowym 57000, nr NIP 955-222-32-86

3.
Użytkownik
każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.
Sklep -
sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
www.pontonik.pl

§
3 KONTAKT

1.
Adres przedsiębiorstwa: Niklowa 12 a,c 70-747 Szczecin

2.
Adres poczty elektronicznej: biuro@pontonik.pl

3.
Numer telefonu: 91 88 19 458, 78 33 66 777

4.
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za
pośrednictwem adresów i danych

podanych
w niniejszym paragrafie.

§
4 INFORMACJE WSTĘPNE

1.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są
cenami brutto (zawierają podatek 
VAT).

2.
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar
oraz koszt dostawy wskazane na 
stronach
Sklepu.

§
5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.
Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za
zakupiony towar w terminie 7 dni lub w

momencie
dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego
podczas

składania
zamówienia.

2.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form
płatności:

a.
przelew

b.
przy odbiorze (za pobraniem)

3.
Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod
płatności znajdują się na stronach 
Sklepu.

4.
Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie
wskazanym w opisie towaru, w sposób 
wybrany
przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5.
Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§
6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym Konsument wszedł 
w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez

Konsumenta
weszła w posiadanie rzeczy

 

3.
Aby
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi
poinformować Przedsiębiorcę o

swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
- korzystając z

danych
Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4.
Konsument może skorzystać z
wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na

końcu
niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.
Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację

dotyczącą
wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

6.
Skutki odstąpienia od umowy:

a.
w przypadku odstąpienia od
umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie

otrzymane
od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (
z
wyjątkiem
:

dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia 
innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Przedsiębiorcę w Sklepie), 
niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Przedsiębiorca 
został
poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od
umowy.;

b.
zwrotu płatności
Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie

zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie

zgodził
się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie
żadnych opłat

w
związku z tym zwrotem;

c.
Przedsiębiorca może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub
do

czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie

nastąpi
wcześniej;

d.
Konsument powinien odesłać
towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym

regulaminie
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym

poinformował
Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany,
jeżeli

Konsument
odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e.
Konsument ponosi bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy;

f.
Konsument odpowiada tylko za
zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania 
rzeczy.

7.
W przypadku gdy ze względu na
swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie

odesłane
pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie
się znajdować w 
opisie
rzeczy w Sklepie.

8.
Prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu 
do
umowy:

a.
w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;

b.
w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze

względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c.
w której przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d.
w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte
po dostarczeniu

§
7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1.
Przedsiębiorca jest
zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2.
W przypadku wystąpienia wady
zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do 
reklamacji
w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3.
Reklamację należy zgłosić
pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

regulaminie
adresy Przedsiębiorcy.

4.
Zaleca się aby w reklamacji
zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane 
Konsumenta
składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z
wadą towaru.

5.
Przedsiębiorca ustosunkuje
się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a 
jeśli
nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta
uznał za uzasadnione.

6.
Towary odsyłane w ramach
procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 
Regulaminu.

7.
W przypadku gdy na produkt
została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, 
będą
zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§
8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i

DOCHODZENIA
ROSZCEŃ

1.
Konsument
ma możliwość skorzystania m.in. z:

a.
mediacji prowadzonej przez
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b.
pomocy stałych polubownych
sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich

Inspektoratach
Inspekcji Handlowej

§
9 DANE OSOBOWE

1.
Użytkownik dokonując zakupów
w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne

dla
zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez
Przedsiębiorcę.

2.
Użytkownik ma prawo wglądu
do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3.
Administratorem danych
osobowych jest Przedsiębiorca.

§
10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
W kwestiach nieuregulowanych w
niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach
konsumenta z dnia

30
maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz
ustawa kodeks

postępowania
cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2.
Umowa sprzedaży zawierana w
oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i

jest
zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde
zamówienie wymaga osobnej

akceptacji
regulaminu.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od
umowy, który może wykorzystać Konsument

 

 

Regulamin
został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal
Geek -
kreator.legalgeek.pl

LegalGeek.pl
- rozwiązania prawne dla nowych technologii

 

 

WZÓR
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz
ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)

-
Dane Przedsiębiorcy: Wild Lake Group PM sp. z o.o., z siedzibą:
Niklowa 12 a,c 70-747 Szczecin

wpisaną/wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy w Szczecinie pod 
numerem
KRS 320479561, o kapitale zakładowym 57000, nr NIP 955-222-32-86,
e-mail:

biuro@pontonik.pl,
telefon: 91 88 19 458

-
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży 
następujących
rzeczy *

-
Data odbioru

-
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-
Adres konsumenta(-ów)

-
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
wersji papierowej)

-
Data

*
niepotrzebne skreślić

Koszyk na zakupy

W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.

0 Produktów 0,00 zł

Kontakt z obsługą

Chcą Państwo zapytać o ofertę lub
napotkali problemy techiniczne?
Jesteśmy do dyspozycji 

 tel. 91 88 19 458
e-mail:biuro@pontonik.pl

pontony

Silniki zaburtowe, pontony, echosondy, akumulatory żelowe, silniki elektryczne do łodzi

Wszelkie prawa zastrzeżone dla pontonik.pl. Projekt i wykonanie: DG-COM