Nasza oferta

OLEJ do silników 4-suwów GULF PRIDE 4004 1L

cena:
26,00 zł

 

Gulf
Pride 4004 10W-40

OLEJ
DO 4-SUWOWYCH SILNIKÓW ZABURTOWYCH

 

Opis
produktu:

 

 

Gulf
Pride 4004 SAE 10W-40
jest wysokiej
jako
ści
olejem do silników czterosuwowych, opracowanym specjalnie dla

najnowocześniejszych
benzynowych silników zaburtowych, pok
ładowych/zaburtowych
o du
żej
mocy, ch
łodzonych
wod
ą

oraz
dla silników stosowanych w skuterach wodnych.
Gulf
Pride 4004
jest stworzony specjalnie
po to, aby spe
łniać
z

nadwyżką
wymagania eksploatacyjne
okre
ślone
w specyfikacji NMMA FC-W® (Specyfikacja dotycz
ąca
silników

czterosuwowych
ch
łodzonych
wod
ą)
wydanej przez National Marine Manufacturers Association. Olej ten
posiada

certyfikację
NMMA w zakresie następującej
specyfikacji wydanej przez t
ą
organizację:
NMMA FC-W® (numer certyfikacji

FB–42007H).
Ten wysokiej jako
ści
olej jest przeznaczony do pracy w ci
ężkich
warunkach typowych dla
środowiska

morskiego
i zapewnia doskona
łe
smarowanie i ochron
ę
przed
zu
życiem,
gromadzeniem si
ę
osadów
i rdzy oraz przed korozj
ą.

 

Gulf
Pride 4004 SAE 10W-40
jest wysokiej jakości
olejem do silników czterosuwowych, opracowanym specjalnie dla

najnowocześniejszych
benzynowych silników zaburtowych, pokładowych/zaburtowych
o dużej mocy,
chłodzonych wodą

oraz
dla silników stosowanych w skuterach wodnych. Gulf Pride 4004
jest stworzony specjalnie po to, aby spełniać
z

nadwyżką
wymagania eksploatacyjne określone
w specyfikacji NMMA FC-W® (Specyfikacja dotycząca
silników

czterosuwowych
chłodzonych wodą)
wydanej przez National Marine Manufacturers Association. Olej ten
posiada

certyfikację
NMMA w zakresie następującej
specyfikacji wydanej przez tą
organizację:
NMMA FC-W® (numer certyfikacji FB–42007H). Ten wysokiej jakości
olej jest przeznaczony do pracy w ciężkich
warunkach typowych dla środowiska
morskiego i zapewnia doskonałe
smarowanie i ochronę przed
zużyciem, gromadzeniem
się osadów i rdzy oraz
przed korozją.

Gulf
Pride 4004
SAE
10W-40 posiada wyj
ątkową
odporność
na
ścinanie,
która zapewnia ochron
ę
przed
utrata lepko
ści
i tym samym pierwszorz
ędną
ochronę
przed
zu
życiem
dla silników pracuj
ących
przez d
łuższy
okres czasu w warunkach du
żego
obci
ążenia
i wysokich pr
ędkości;
zaawansowane inhibitory korozji zabezpieczaj
ą
przed
powstawaniem rdzy i przed korozj
ą
nawet
w
środowisku
morskim, przy oddzia
ływaniu
s
łonej
wody morskiej; dobra p
łynność
oleju
w niskiej temperaturze u
łatwia
rozruch zimnego silnika a aktywne
środki
czyszcz
ące
zapewniaj
ą
najwyższy
poziom czysto
ści
silnika.
 

Gulf
Pride
4004
jest zalecany do stosowania w i spe
łnia
wymagania gwarancyjne okre
ślone
dla nast
ępujących
nowoczesnych, benzynowych silników czterosuwowych o wysokiej mocy,
ch
łodzonych
wod
ą,
w przypadku których wymagane jest stosowanie oleju o jako
ści
zgodnej ze specyfikacj
ą
NMMA
FC-W®:
Silniki
zaburtowe:
Honda®,
Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®,
Nissan®, Tohatsu®.
Silniki
pok
ładowe/zaburtowe:
Mercruiser®,
Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®,
Chevrolet®, Ford®.
Silniki
do skuterów wodnych:
Honda®,Yamaha® Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla pontonik.pl. Projekt i wykonanie: DG-COM